Ofertes de treball a ciutats properes

Publicitat

Publicitat

Condicions d'ús

Llenguatge canviat correctament
Introducció
Oma Technologies, SL (d'ara en endavant, Omatech), amb domicili social al carrer Pi i Margall 7, Baixos 2a 08024 Barcelona amb CIF B-62567318 presta serveis a Internet amb la marca ipsojobs.com a través de la pàgina web principal localitzada a la URL http://www.ipsojobs.com ("el Portal"), en els termes recollits en les presents Condicions Generals:
PRIMERA -
La utilització del Portal així como els serveis que s'ofereixen a través del mateix, són en principi de caràcter gratuït, i sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar d'acord amb la Clàusula Novena d'aquestes Condicions Generals o per les Condicions Generals d'Ús que regulin particularment qualsevol del serveis inclosos oferts.
SEGONA -
Pel sol fet d'utilitzar el Portal l'usuari manifesta la seva acceptació sense reserves de les presents Condicions Generals.
TERCERA -
L'usuari s'obliga a no utilitzar el Portal ni cap del serveis oferts per Omatech per a la realització d'activitats contràries a les lleis, a la moral, a l'ordre públi i, en general, a fer un ús conforme a les presents condicions generals. S'obliga també a no realitzar a través dels serveis, activitats publicitàries o d'explotació comercial i a no remetre missatges emprant una identitat falsa, així com no ocultar de cap manera l'origen del missatge.
QUARTA -
Omatech actua exclusivament com a prestador d'un servei de comunicació entre les parts, no es fa responsable dels continguts que, en contravenció a les presents condicions generals, les part poguessin enviar-se, essent l'usuari l'únic responsable de la veracitat i legitimitat dels mateixos. De manera especial, es prohibeix la utilització dels serveis per a la remissió de publicitat o de material crític amb els proveïdors del servei.
CINQUENA -
L'usuari s'obliga a respectar les restriccions d'ús del Portal i dels serveis del mateix establerts per Omatech en cada moment.
SISENA -
Omatech no serà responsable de les errades que es puguin produir en les comunicacions, inclòs l'esborrat, transmissió incompleta o endarreriments en la remissió , no comprometent-se tampoc a que la xarxa de transmissió estigui operativa en tot moment. Omatech tampoc serà responsable en el cas que un un tercer, violant les mesures de seguretat establertes per Omatech, accedeixi a la informació o empri els missatges emesos pel Portal per a la remissió de virus informàtics. Omatech ha adoptat totes les mesures de seguretat legalment exigides per a la protecció de dades personals subministrats pels usuaris. No obstant, Omatech no pot garantir la invulnerabilitat absoluta del seus sistemes de seguretat, ni pot garantir la seguretat o inviolabilitat d'aquestes dades en la seva transmissió a través de la xarxa. Omatech no garantitza la legitimitat, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmetin amb la utilització del Portal, així com tampoc la seva veracitat o exactitud. Omatech no controla la utilització que els usuaris fan del Portal ni garanteix que ho facin de manera conforme a les presents Condicions Generals. Omatech no controla ni garanteix l'absència de virus informàtics en els serveis prestats per a tercers a través del Portal que puguin produir alteracions en el seu servei informàtic (software i hardware) o en els documents i fitxers electrònics emmagatzemats en el sistema informàtic. Els dispositius d'enllaç que el Portal posar a disposició dels usuaris tenen per objectiu únic facilitar als mateixos la cerca d'informació disponible a Internet. Omatech no ofereix ni comercialitza els productes i serveis disponibles en els serveis enllaçat ni assumeix cap responsabilitat per aquests productes o serveis.
SETENA -
Omatech podrà interrompre el servei i resoldre de manera immediata la relació amb l'usuari si detecta un ús del seu Portal o de qualsevol dels serveis que s'ofereixin en el mateix que pugui considerar-se contrari a les presents Condicions Generals.
VUITENA -
Omatech es reserva el dret de deixar de prestar qualsevol dels serveis oferts a través del Portal, sense preavís. Es reserva també, el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i condicions del Portal, així com els serveis associats i les condicions requerides per a la seva utilització.
NOVENA -
Omatech podrà, en qualsevol moment, modificar les presents Condicions Generals o introduir noves condicions d'ús del Portal i/o dels serveis associats, inclòs l'acabament de la gratuïtat. Aquestes modificacions només seran d'aplicació a partir de la seva entrada en vigor.
DESENA -
Les parts, amb expressa renúncia al seu propi fur, accepten com a legislació rectora del present contracte, l'espanyola, i es sotmeten per a la resolució de quants litigis es puguin derivar del mateix als Jutjats i Tribunals de Barcelona.